gkheidelberglogo

Gebeure FacebookIcon

Kliek op die storie naam hier onder om meer te sien. Om fotos in die stories te besigtig, kliek op 'n fototjie en 'n groter weergawe sal oopmaak.
 
Bydraes met fotos sal verwelkom word van enigeen by nuus@gkheidelberg.co.za.

Marlothpark  /  Wildtuin  -  Silwer oues

Godsdiensprogram 19-22 Junie 2017:  Moenie jou Oudag mors nie!

BELANGRIKSTE DOEL VAN DIE MENS SE LEWE

Calvyn begin sy Kategismus deur te vra wat die belangrikste doel van die mens se lewe is, en dan antwoord hy: Om God wat ons geskape het, te leer ken , omdat Hy ons geskape en op hierdie aarde gestel het, dat HY IN ONS VERHEERLIK kan word. Ons moet ons lewens aan sy heerlikheid, sy verheerliking toewy.

Dit sal tragies wees om op jou oudag uit te vind dat jy jou lewe gemors het deur nie die belangrikste doel van jou lewe te bereik het nie.

Jy mors jou oudag, as God nie in jou verheerlik word ook in jou oudag nie!

Hoe kan ek God verheerlik, op my oudag?
Deur my dissipelskap. Dit wil sê, om as dissipel van Jesus, God te verheerlik!

DISSIPELSKAP
Daar is sekerlik nie een van ons wat 'n groter lewensvreugde kan indink as om 'n dissipel van Jesus te wees nie. Ons is maklik daaraan skuldig om 'dissipelskap' te romantiseer en moet daarom mooi oplet hoe Jesus self 'dissipelskap' definieer in Markus 8:34 as Hy vir sy dissipels sê:
" Wie agter My aan wil kom, moet homself verloën en sy kruis opneem en My volg."

Om die Here op jou oudag as dissipel te verheerlik laat ons na die volgende punte kyk:
Agter Christus aankom - Roeping;
Selfverloëning;
Kruis opneem;
Jesus volg.

DAG 1
1. Agter Christus aankom
Geen mens, sederd die sondeval, sal, wil, of kan uit sy eie uit, agter Jesus aankom nie. Jy moet deur Jesus 'geroep' word. Bonhoefer gee 'n aangrypende perspektief op hierdie roep van Jesus, wanneer hy sê: " As Christus jou roep, dan sê Hy: Kom... en sterf! Dit is wat dit beteken om met HOM te lewe!"
Dit is presies wat Jesus met Petrus doen, as Hy hom roep. Die roeping van Petrus is vir ons in twee plekke opgeteken:
Wat Johannes ons meedeel in Joh 1:40-42 oor die roeping van Petrus, nl:
(40) (1:41) Andréas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat dit van Johannes gehoor en Hom gevolg het.
(41) (1:42) Hy het eers sy eie broer Simon gekry en vir hom gesê: Ons het die Messías gevind—dit is, as dit vertaal word, die Christus.
(42) (1:43) En hy het hom na Jesus gelei. Toe kyk Jesus hom aan en sê: Jy is Simon, die seun van Jona; jy sal genoem word Céfas, wat vertaal word Petrus.
Verduidelik Markus sodat die roep om agter Jesus aan te kom, duideliker uitstaan:
Mar 1:16-17
(16) En terwyl Hy langs die see van Galiléa loop, sien Hy Simon en Andréas, sy broer, besig om ‘n net in die see uit te gooi; want hulle was vissers.
(17) En Jesus sê vir hulle: Kom agter My aan, en Ek sal maak dat julle vissers van mense word.

Aan die einde van sy Evangeliebeskrywing, meld Johannes dan van Petrus se doodsaankondiging:
Joh 21:18-19
(18) Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou; maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek, en ‘n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie.
(19) En dit het Hy gesê om aan te dui deur hoedanige dood hy God sou verheerlik; en toe Hy dit gespreek het, sê Hy vir hom: Volg My.

Ons kan tereg saam met Bonhoefer sê: As Jesus Christus jou roep, dan sê Hy: Kom sterf!

Hierdie sterf dui natuurlik op die afsterwe van die ou mens, maar, dit kan ook dui op fisiese sterf, en op die selfverloënende sterf.
Ontdaan jou van jouself en alles wat vir jou vooraf belangrik was.
Laasgenoemde sien ons duidelik uit die volgende uitsprake:

Mar 8:35
(35) Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red.

Luk 9:57-62
(57) En terwyl hulle op reis was, sê iemand op die pad vir Hom: Here, ek sal U volg, waar U ook mag gaan!
(58) Toe sê Jesus vir hom: Die jakkalse het gate en die voëls van die hemel neste, maar die Seun van die mens het geen plek waar Hy sy hoof kan neerlê nie.
(59) En Hy sê aan ‘n ander een: Volg My. Maar hy antwoord: Here, laat my toe om eers my vader te gaan begrawe.
(60) En Jesus sê vir hom: Laat die dooies hul eie dooies begrawe; maar gaan jy en verkondig die koninkryk van God.
(61) En ‘n ander een het ook gesê: Here, ek sal U volg, maar laat my eers toe om afskeid te neem van die wat in my huis is.
(62) En Jesus antwoord hom: Niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie.

Mat 10:37-39
(37) Wie vader of moeder bo My liefhet, is My nie waardig nie; en wie seun of dogter bo My liefhet, is My nie waardig nie.
(38) En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie.
(39) Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind.

In ander woorde gestel in Luk 14:26-27
(26) As iemand na My toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my dissipel nie wees nie.
(27) En elkeen wat sy kruis nie dra en agter My aan kom nie, kan my dissipel nie wees nie.

Hoe kan GOD wat sê: "eer jou vader en jou moeder" nou verwag dat jy hulle moet haat? Bruce Wilkenson verklaar hierdie 'haat' deur te sê: In vergelyking met jou liefde vir Christus, moet jou gehoorsame liefde vir jou vader en moeder soos haat lyk!

Om 'agter Jesus aan te kom', (verheerlikende dissipelskap) vra dat jy JESUS prioriteit sal maak, dat jou liefde vir Jesus so groot sal wees, dat jou gehoorsame liefde vir jou ouers en kinders na HAAT sal lyk. Dit vra dat jy alles prysgee en HOM eerste en bo alles sal stel!

Dit kom neer op selfverloëning.
DAG 2
2. Selfverloëning
Calvyn begin sy samevatting van 'n Christen se lewe in behandeling van selfverloëning met die opskrif: "Die Christen moet die wêreld afsterf sodat Christus in hom kan leef en regeer.
Hoe doen ons dit?
Stel jou liggaam as 'n lewende, heilige en aan GOD welgevallige offer (Rom12:1).
Daaruit volg die plig om nie aan die wêreld gelykvormig te word nie. Hierdie term 'gelykvormig word', kan ons verduidelik met die beeld om jellie in 'n vorm te gooi, as jy die vorm afhaal, dan lyk die jellie soos die vorm. Op my oudag moet ek nie die vorm van die wêreld aangeneem het nie, maar hoe langer hoe meer gelykvormig aan die Beeld van die Seun van God word. Jy moet heeltyd die wil van GOD soek, en heeltyd jouself daaraan herinner dat jy aan GOD behoort. Hierdie troos van Sondag 1 van die HK moet ons voortdurend aanspoor om vir GOD te lewe en te sterwe; om te sorg dat sy wil al ons dade sal beheers; om ons te help om alle aspekte van ons lewe na HOM as DOEL te laat strewe (prioretiseer).

Selfverloëning en jou prioriteite.
Ons prioriteite is dikwels wêrelds-gerig. Mens kan jouself toets om die vraag te vra: Wat is vir jou 'wins'? Wat is jou doelwitte in die lewe? Waarvoor LEEF jy? Wat is vir JOU die belangrikste ding waarna jy streef?
Jou kinders?
Jou vrou / jou man?
Om suksesvol in jou werk te wees?
Om 'n rustige aftrede te verseker?
Om jou 'droom' te vervul?

Piper wys op die radikale impak van die dood op die bereiking van wêreld-gerigte doelwitte. Die dood steek 'n stokkie daarvoor, maak sukses onmoontlik. Die dood is dan doelwit-verydelaar.

Maar as Christus jou doelwit is, as jy agter Christus aankom, HOM voor oë het en Hy prioriteit in jou lewe is, dan is die dood nie meer 'n doelwit-verydelaar nie, nee, die dood is dan bereiking van jou doelwit!

Dis wat Paulus bedoel as hy sê:
Fil 1:20-26
(21) Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins.

Paulus het Christus, wie hy navolg, sy doelwit in die lewe gemaak, en dit het 'n impak op sy doodsbeskouing.
Paulus moes bewustelik sy doelwitte in hierdie lewe verander om by die punt uit te kom. Hy moes vernuwe word in sy gemoed (Rom 12) deur die werking van GOD in hom.

In Fil 3:5-11 gee die apostel Paulus sy JOODSE-DOELWITTE, dit waarvoor 'n Jood sy lewe lank na streef:
(5) Ek is besny op die agtste dag, uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, ‘n Hebreër uit die Hebreërs; wat die wet betref, ‘n Fariseër;
(6) wat ywer betref, ‘n vervolger van die gemeente; wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelik.

En dan, nadat Paulus vernuwe is in sy gemoed, en Christus sy prioriteit geword het, verklaar Paulus verder:
(7) Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag.
(8) Ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry
(9) en in Hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met dié wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof;
(10) sodat ek Hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word,
(11) of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik.

Let ook op dat Paulus se verheerliking van Christus en leef in hierdie lewe, nie teenstrydig met mekaar is nie!!!

As Christus jou prioriteit, jou een en al is, in hierdie lewe, dan, "Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God" (1Kor 10:31). Selfverloëning teenoor die wêreld beteken nie wêreldmyding nie, maar om in alles God die Skepper en Gewer raak te sien en te verheerlik. Jy kan, en jy moet GOD ook verheerlik in die dinge wat jy geniet.

Selfverloëning teenoor my naaste.
Piper noem dat C.S. Lewis hom leer kyk het met die opmerking dat 'n venster deurskynend is, sodat jy dinge daaragter kan raaksien. Maar wat gebeur as jy nie die dinge agter die venster raaksien nie? Dit het die implikasie dat die 'dinge' waarna jy deur die venster kyk, ook vir jou deursigtig is, onsigbaar is, nie bestaan nie. Kan jy jou nou indink as jy met sulke oë na jou naaste kyk? As jy hom/haar miskyk?

Nie net moet ons leer 'kyk' om die gawes en seëninge in die klein dingetjies raak te sien en GOD ook in ons oudag daarvoor te verheerlik nie, ons moet ook leer om te 'kyk' om ons naaste raak te sien. As ek te vol van myself is, as ek myself nog nie verloën het nie, dan gaan ek nie my naaste raaksien nie, dan is dade van liefde nie moontlik nie . Selfverloëning op jou oudag teenoor jou naaste vra dat jy jou naaste sal raaksien. En dan 'raaksien' in die sin dat jy meer van hom/haar sal dink. Dat jy die gawes wat GOD aan jou naaste gegee het, in hom/haar sal raaksien en GOD daarvoor sal verheerlik. Selfverloëning teenoor jou naaste vra dat jy die verpligte dade van liefde teenoor jou naaste sal betoon. Ook op jou oudag.

Selfverloëning teenoor GOD.
Dit vra dat jy jou teenoor GOD ook self sal verloën. Jy doen dit deur op jou oudag ook aan GOD se wil te onderwerp. Sy geopenbaarde wil (sy Wet, sy Woord), dat jy sy wil sal doen.
Maar ook dat jy aan sy verborge wil sal onderwerp - sy raadsplan, aan dit wat Hy vir jou beskik. Dit is maklik gesê in teorie, maar in praktyk weet ons en is dit ons ervaring, is dit nie makliker gesê as gedaan. Daar is die teorie van swaardsluk, en dan is daar die bloedige praktyk

Selfverloëning teenoor God vra dat jy sy heerlikheid sal bevorder; dat jy volkome op GOD se seën sal vertrou; dat jy jou lewe volkome in GOD se hand sal plaas.

DAG 3
3. Kruis opneem
Wanneer ons na die tweede-gebod-ongehoorsame skildery van Rembrandt kyk , dan sien ons hoedat die skilder homself aandadig vir die kruisdood van ons Here impliseer. In die skildery teken hy Jesus aan die kruis vasgenael, die Romeinse soldate staan en 'n sterk man (dalk Simon van Cirene) rig die kruis op, daar is 'n Joodse priester betrokke, en mense (moontlik dissipels) wat smart beleef... en dan is daar 'n jong man met 'n skilders-beret op wat ook help om Jesus te kruisig... dit is Rembrandt self! Hy is ook verantwoordelik vir Christus se dood, in soverre Christus vir HOM gesterf het. Christus is vir Rembrandt gekruisig.

Om God te verheerlik in jou oudag is om Christus en HOM as GEKRUISIGDE te ken . Wanneer Paulus vir Jesus as Gekruisigde ken, dan sê hy dat hy net in die KRUIS sal roem, Gal 6:14. Piper maak twee opmerkings wat belangrik is vir ons om nie ons oudag te mors nie, hy sê: Die enigste plek om in die kruis te roem is AAN die kruis ; en jy roem die beste IN die kruis as jy jou kruis opneem en dra .
Rembrandt kon dus ook dieselfde skildery maak met hom met sy beret aan die kruis (afsterwe van die ou mens) en hom met sy beret as sterk man onder die kruis (vgl Simon van Ciréne ).

Calvyn beskryf kruisopneem breedvoerig in sy institusie . As dissipels van Jesus kry ons op ons oudag besonderlik geleentheid om te roem in die kruis van ons Here van onder ons eie kruis, en om GOD ook op hierdie manier te verheerlik. Ons moet die geleentheid om God op ons oudag onder ons kruis te verheerlik nie mors nie!

Daar is verskeie 'kruise' wat GOD op ons kan lê , op ons oudag. Calvyn noem dit 'n 'sonderlinge troos' , maar 'n troos is dit inderdaad, om onder jou kruis te weet dat jy aan die lyding van Christus deel het. Dat jy, terwyl jy ly, meer leer van Christus se lyding vir jou, dat jy HOM meer en beter leer ken, en HOM des te meer en des te beter kan verheerlik! As jy jou groot huis moet opgee, dalk verloor het, en jy in jou nederige ouetehuis kamertjie moet intrek... dan voel jy iets van wat Hy gevoel het, toe Hy sy hemelse paleis en hemelse heerlikheid moes verlaat om sonder plek om sy hoof neer te lê te kom LY vir jou tot jou saligheid! (Sien jy hoe jy van onder jou kruis HOM kan verheerlik?). Dieselfde geld vir enige van die volgende 'kruise':
Vervolging; die hardheid van armoede; om beroof te word van jou vermoëns (jou goed) maar ook van jou kragte; om getreiter en verag en gespot te word, onder skindertonge deur te loop; om beskimp en beledig te word; om van moeite benoud te word; om gefolter te word deur siekte en pyn; om 'n hart te hê wat brand van smart; om te huiwer in die oomblik van jou dood... ja, in alles kan jy deelgenoot word van die lyding van Jesus Chrsitus, en in jou meerdere ervarings-kennis van sy lyde vir jou, kan 'n groter verheerliking tot lof van God opstyg van onder jou kruis!

Weer eens moet ons leer om te kyk!
Ons kan so maklik teen ons kruis vaskyk, dat die swaar en beproewing en die lyding die alleroorheersende faktor in ons lewe word. Ons moet nie dwarsdeur die klein dingetjies wat God steeds gee, kyk en dit miskyk nie. God gee vir ons (ook onder ons kruis) steeds matelose seëninge om aan ons sy Vaderlike goedheid te demonstreer, 'n goedheid wat ons hierna in oorvloed en volheid sal geniet, maar ons moet leer om onder ons kruis ook die goedheid raak te sien tot eer en lof en verheerliking van ons Skepper. Bv. My kruis is dalk die siekbed van my vrou.... maar sien raak dat GOD die lewe tot stilstand ruk sodat ek en my vrou rondom die siekbed in ons geloof en geloofsband kan verinnig en verdiep voor GOD.

DAG 4
4. Volg Christus
'n Ontleding van die woord 'om na te volg' dui aan dat dit beteken 'om op dieselfde pad saam met iemand' te wees. Dit is 'n baie vertroostende gedagte. Jy is nie as dissipel, onder jou kruis, op jou eie, aan jouself oorgelaat, soekend en rondtastend nie. Jy is saam met Jesus op sy pad. Hy is na sy Godheid, majesteit en Heilige Gees teenwoordig en ook die Herder wat voor loop, op die pad wat ons moet gaan.
Van Lyding in die teenwoordige tyd na Heerlikheid!
Saam met Hom oppad na jou heiligerwording, saam met Hom oppad om hoe langer hoe meer gelykvormig te word aan sy beeld.
Saam met Hom oppad deur die graf heen na die Vaderhuis en na sy heerlike troon om saam met Hom te regeer oor alle skepsels in die hiernamaals.

Om Jesus te volg vra dat jy as dissipel 'n 'n gelowige perspektief het op die toekomstige lewe. Jy moet HOOP hê! Hoop is om die belofte te glo. Nadat die 12 verspieders teruggekeer het van die beloofde land, en 10 rapport gedoen het van die moeilikhede wat hulle tebeurt sal val as hulle die beloofde land sou ingaan, lees ons van die Here se getuienis oor Kaleb: Hy het 'n ander gees in hom en hy volhard om die Here te volg! Hierdie 'gees' in Kaleb is in hom gewerk deur die Gees van Geloof en die Gees van aanneming tot kinders, wat nie 'n gees van vreesagtigheid werk nie, maar die krag van GOD. As ons die belofte van die 'beloofte land', van die nuwe Jerusalem, die heerlikheid van die hiernamaals glo, moet dieselfde gees as in Kaleb in ons wees. Moenie terugdeins vir die eis van dissipelskap nie. Jy mors jou oudag as jy op jou oudag wegskram van die eis van dissipelskap. Glo die belofte van die heerlikheid wat wag, neem jou kruis op, verloën jouself en volg Jesus - as sy dissipel tot verheerliking van God!

Om Jesus te volg tot in die toekomstige lewe vra 'n sekere houding en gesindheid teenoor die teenswoordige lewe. Calvyn gee kosbare perspektiewe op die huidige lewe en die verband met die lewe hierna. In kort som ons dit soos volg op:
• Geniet hier met die oog op dáár! Geniet jou nie net jou jonkheid (Pred 12) met die oog daarop dat jy verantwoording gaan doen nie, maar geniet ook jou oudag met die oog daarop dat jy voor die regterstoel van GOD moet verskyn, God versorg ons ook in hierdie lewe dat ons meer van sy goedheid kan ervaar, en dat ons verwagting vir die hiernamaals kan groei en toeneem. Gebruik aardse goed só, dat jy die GEWER jou Skepper, beter kan leer ken (en dan is jy terug by Calvyn se Kategismus vraag en antwoord 1-2).
• Jou dink en doen moet gerig wees op die hiernámaals, Jy moet leef onder die besef dat jy vir 'n tyd van die Here uitwoon en in jou liggaam (onder sy kruis) inwoon. Aansluitend by ons tema word ons gewys op Paulus se erkenning dat ons verskuldig is om GOd met ons dood of ons lewe te moet verheerlik. En dat dit GOD toekom om te besluit wanneer wat (my dood of my lewe) Hom die meeste verheerlik.
• Stel jou hele lewe, veral jou oudag in, om aan Christus gelykvormig te word. Hoe langer hoe meer!

Ons vertrou dat ons, as ons GOD as dissipels van Jesus verheerlik, ons verseker nie tyd sal hê om ons oudag te mors nie.

Ons sluit af met Ps 92:6 & 7
'n Palmboom hoog en rustig,
'n seder sterk en skoon
met breë blarekroon -
so groei Gods volk, so lustig.
Hul groei deur Gods genade:
hul boei daar hoog en fris,
waar God se voorhof is,
in skone lofgewade.

Hul groei in balsemlugte;
selfs in hul ouderdom
sal daar geen mind'ring kom
van bloei en eedle vrugte.
Hul lof sal nie verstom nie:
Die HEER is reg! en Hy,
Hy is 'n rots vir my!
Geen onreg is in Hom nie.

IMG_1423
IMG_1509
IMG_1465
IMG_1404
IMG_1424
IMG_1391
44331983-05fb-4ee8-a90c-adda2c0aa94e
IMG_1368
4fdaf0af-8ca8-4dbb-929c-32e839dd71ae
IMG_1471
IMG_1522
IMG_1466
IMG_1427
IMG_1375
18f1fa8f-5e60-420d-b64b-9cec61246293
87894b76-7a4b-4f40-81e4-171a180e71c1
IMG_1432
IMG-20170724-WA0005
IMG_1519
IMG-20170724-WA0003
IMG_1434
IMG_1418
IMG_1421
21442012-57cc-43f5-adab-20ccb89d739b
IMG_1523
IMG_1507
IMG_1468
IMG_1520
IMG_1364
IMG_1451
89b7359c-1683-4b10-b1fc-e347829140ec
IMG_1503
IMG_1477
87894b76-7a4b-4f40-81e4-171a180e71c1 (1)
IMG_1486
IMG-20170724-WA0001
ff96e24a-0d9d-4456-b7f8-c7e754e6da79
IMG_1485
b1454bb8-9305-4887-b7c0-94cc4f8c0fda
IMG_1358
IMG_1515
IMG-20170724-WA0008
43e27e69-e9c4-427b-9783-fe7f824339b7
IMG_1392
3f3a5c92-369b-482b-8239-e0924a52992b
4e397f41-8375-41a5-9202-3b3608a1fe6a
IMG-20170724-WA0011
0f19b3bc-88e7-47de-9a3c-30f630661a74
3b6d7891-7a9a-44fd-b9f6-9218bd9cac07
IMG_1412
IMG_1516
IMG_1369
IMG_1473
34ad68bb-3a79-44d9-a33b-f0fc4ddd8f3a
IMG_1409
IMG-20170621-WA0000
70ca02fc-f23f-4ad8-9e4c-a42469565f25
IMG_1384
IMG_1514
IMG_1426
31228dc8-6384-4547-9fa0-06f7ca08a1ff
IMG_1475
IMG_1472
5d4517f2-49c2-4f6d-a721-95882ac025ff
cf770d35-c9ca-43c4-8658-64bb446067fc
57536d9a-9a45-4a6e-b036-a9d8e76d8234
IMG_1373
IMG_1408
IMG_1366
IMG_1500
IMG_1411
b2fcf313-1fa3-4eff-9848-a799736cde1a
IMG_1469
IMG_1504
IMG_1460
51ac8326-687d-4747-a35f-677f04267d94
36c08af1-0ff6-41ac-918b-a0fe8c07f6f1
IMG_1416
IMG-20170724-WA0004
IMG_1371
IMG_1505
b4b5e798-6faa-4381-8237-d6acaefe9e1e
IMG_1483
IMG_1481
IMG_1479
IMG_1450
IMG_1443
IMG_1464
65354769-9f1d-4ffc-ae27-4ed531b141fb
b450fd20-69b0-485b-bafb-bf979647dee9
IMG_1413
IMG_1461
IMG_1501
2073295d-3e15-4786-a731-1aa568bcbd15
aa1159dd-b0f3-4892-9895-566111071833
IMG_1484
IMG_1489
IMG_1417
e1d3b64c-fea0-4021-a19f-561b8705f8f0
75034c52-a562-4cfd-8568-131e905c86ab
IMG_1487
IMG_1389
IMG_1463
IMG-20170724-WA0012
IMG_1439
IMG_1396
IMG_1438
b648a96f-0291-4181-ac0a-a28723a1594c
027aaa54-dca1-451b-8177-a0558fd9a2e5
IMG_1449
IMG_1474
IMG_1393
IMG_1433
IMG-20170724-WA0006
IMG_1528
IMG_1378
IMG-20170724-WA0002
c66ef1db-b7c8-452b-8e38-c674827e556b
IMG_1502
beef1a1b-1999-4cca-8ff1-6b88f11e4a5c
2b2721e4-c2ca-4c25-9163-bbc924a08496
IMG_1456
IMG_1360
IMG_1459
IMG_1521
IMG_1419
IMG_1518
IMG-20170724-WA0007
IMG-20170724-WA0010
IMG_1480
IMG-20170724-WA0009
700774ba-5e61-4b39-9c08-667583ceab9d
IMG_1467
b45bd17c-c42f-438e-b046-bb3d422a6ada (1)
IMG_1410
IMG_1376
IMG_1435
IMG_1525
IMG_1377